Informujemy o zniesieniu ograniczeń w funkcjonowaniu żłobków i przedszkoli od dn. 19/04 br.


Informacje archiwalne:


09/04/2021 r. UWAGA: ograniczenie funkcjonowania żłobków i przedszkoli przedłużone do 18 kwietnia 2021 r.

 

27/03/2021 r. Drodzy Rodzice,

Zgodnie z komunikatami MEN i MRiPS, z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania żłobków i przedszkoli.

Od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego oraz żłobków

Placówki wychowania przedszkolnego oraz żłobki mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola/żłobka w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /żłobka.

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Zgodnie z powyższymi informacjami oraz załączonymi Rozporządzeniami MEN i MRiPS żłobki i przedszkola "Lula" w dniach 29/03/-11/04.2021 r. prowadzą opiekę stacjonarną dla dzieci osób uprawnionych, wymienionych w poniższych aktach:

Rzoporządzenie MEN z dnia 26 marca 2021 r..pdf

Rozporządzenie MRiPS z dnia 26 marca 2021 r..pdf

Prosimy, aby uprawnieni rodzice zgłaszali do dyrektorów placówek planowane obecności dzieci. Prosimy o wypełnienie i przesłanie mailem lub osobiste dostarczenie ankiety:

Oświadczenie z ankietą dla rodziców uprawnionych.docx